شرکت دانش پژوه بشیر

1- فیلم های آموزشی دستگاه تست ورزش کمپانی : (BMS)

2- فیلم های آموزشی دستگاه تست ورزش کمپانی : (ControMed)

3- فیلم های آموزشی دستگاه هولتر مانیتورینگ فشار کمپانی : (BMS)

4- فیلم های آموزشی دستگاه هولتر مانیتورینگ ECG کمپانی : (BMS)

(( توجه فرمایید ))

تمامی محتواهای آموزشی دارای رمز عبور می باشد که می بایست از واحد فنی شرکت به شما اعلام گردد.